Czy na chore dziecko przysługuje zwolnienie z pracy?

autor: Agata Cygan - Kukla | 12.01.2015

Jeżeli twoje dziecko zachorowało, masz prawo do zwolnienia z pracy. Jaki wymiar zwolnienia ci przysługuje i co musisz zrobić, by je uzyskać?

Dwa dni wolnego

Zgodnie z Kodeksem Pracy, rodzicowi dziecka w wieku do lat 14. przysługuje prawo do dwóch dni zwolnienia z pracy w ciągu roku, za które otrzymuje pełne wynagrodzenie. Może je wykorzystać na dowolny cel, związany z wychowywaniem dziecka, w tym także ewentualną chorobę. Nie obowiązuje żaden termin, w którym rodzic musi złożyć wniosek o zwolnienie – jeśli pojawi się taka potrzeba, może to zrobić nawet w ostatnim momencie, zaś pracodawca jest zobowiązany jego prośbę przyjąć.

Uwaga! Z uprawnienia mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni, jak również inne osoby, sprawujące opiekę nad dzieckiem: rodzic adopcyjny, rodzic zastępczy, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Liczba dni wolnych na opiekę nad dzieckiem nie jest zależna od liczby dzieci w rodzinie. Bez względu na to, czy pracownik wychowuje jedno, dwoje, troje czy więcej dzieci, może skorzystać tylko z dwóch dodatkowych dni wolnych. Prawo do zwolnienia, które nie zostało wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przepada – nie można go przenieść na kolejny rok i połączyć z kolejnym, jakie należy się w nowym roku. Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, ze zwolnienia może skorzystać tylko jedno z nich. Nie ma jednak znaczenia rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy czy system czasu pracy, w jakim zatrudniony jest pracownik.

Zasiłek opiekuńczy

  • 60. dni wolnego

Oprócz tego, rodzicowi dziecka chorego do lat 14. przysługuje 60 dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku, w ramach tzw. zasiłku opiekuńczego – uprawnienia z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje za nie wynagrodzenie w wysokości 80. proc. podstawy zasiłku (średnie wynagrodzenie/przychód za okres 12 m-cy poprzedzających jego wypłatę). Jeżeli dziecko nie ukończyło 8. roku życia, uprawienie można wykorzystać na dowolny cel, związany z wychowywaniem dziecka (np. zamknięcie szkoły, choroba niani itp.), ale po tym okresie (9-14 lat), tylko na ewentualną chorobę.

Uwaga! W przypadku dziecka do lat 2. nie ma znaczenia to, czy istnieją inni członkowie rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę, ale w przypadku dziecka starszego, przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że w danej sytuacji nie ma innych członków rodziny, mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę.

  • 14 dni wolnego

Rodzicowi dziecka chorego w wieku powyżej do lat 14. przysługuje 14 dni zwolnienia z pracy z uwagi na chorobę dziecka w danym roku kalendarzowym. To uprawnienie, podobnie jak powyższe, udzielane jest w ramach zasiłku opiekuńczego, a więc przysługuje za nie wynagrodzenie w wysokości 80. proc. podstawy zasiłku (średnie wynagrodzenie/przychód za okres 12 m-cy poprzedzających jego wypłatę).

Uwaga! Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wypoczynkowego, ani za okres, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych.

W przeciwieństwie do dwóch dni zwolnienia na dziecko, w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego rodzic jest zobowiązany złożyć u pracodawcy stosowne dokumenty:

  • wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15;
  • w przypadku dziecka chorego – zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA;
  • w przypadku pracowników – zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3, a w przypadku pozostałych ubezpieczonych – zaświadczenie na druku ZUS Z-3a;
  • w przypadku dziecka powyżej 14 lat – oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym dzieckiem;
  • w sytuacji, kiedy opieka jest sprawowana w czasie pobytu za granicą – zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego w tłumaczeniu na język polski (chyba, że zaświadczenie wystawione jest w państwach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii – wówczas tłumaczenie niepotrzebne).
@ śledź nas na instagramie
powrót do góry