Urlop wychowawczy 2015

autor: Agata Cygan - Kukla | 04.03.2015
Urlop wychowawczy 2015

Urlop wychowawczy to uprawnienie, przysługujące rodzicom po wyczerpaniu innych możliwości opieki nad dzieckiem. Jakie warunki należy spełnić, by je otrzymać?

Dla kogo?

Urlop wychowawczy może wykorzystać w całości matka lub ojciec dziecka, ale można go też podzielić pomiędzy rodziców (opiekunów prawnych). Na wspólne korzystanie z urlopu wychowawczego rodzice mają czas przez cztery miesiące. By skorzystać z tego uprawnienia, trzeba być pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Jak długo?

Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, z czego 1 miesiąc może wykorzystać wyłącznie mama, zaś 1 – przeznaczony jest jedynie dla taty. Jeśli w czasie urlopu pracownik zdecyduje, że chce wrócić do pracy, głos decydujący w tej sprawie należy do pracodawcy.

Kiedy?

Urlop wychowawcy nie musi być wykorzystany bezpośrednio po zakończeniu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Rodzice mogą się na niego zdecydować aż do skończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku dziecka, które z uwagi na stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub określonym stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki rodzica, urlop można pobrać do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Urlop można też podzielić – maksymalnie na pięć części.

Bigunka

Jak się niego starać?

By otrzymać urlop wychowawczy konieczne jest złożenie u pracodawcy stosownego wniosku w terminie nie dłuższym, niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wniosek o urlop wychowawczy musi zawierać planowany czas trwania urlopu, datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia, a także informację, jaki okres urlopu został dotychczas wykorzystany na dane dziecko. Oprócz wniosku konieczne jest też pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna, poświadczające, że nie zamierza on w danym czasie korzystać z urlopu wychowawczego.

Wynagrodzenie

Niestety, urlop wychowawczy nie jest urlopem płatnym – za jego okres pracownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Z urlopem tym wiążą się jednak pewne prawa: podczas przebywania pracownika na urlopie pracodawca nie ma prawa rozwiązać z nim umowy o pracę, okres urlopu jest wliczany do emerytury (jest jednak bezskładkowy i nie liczy się do stażu pracy), pracownik jest objęty ubezpieczeniem społecznym z budżetu państwa, ma też możliwość podjęcia w tym czasie pracy zarobkowej u innego pracodawcy (na niepełnym etacie). Pracownik ma ponadto gwarancję powrotu na to samo stanowisko po zakończeniu urlopu (lub inne stanowisko z nie mniejszym wynagrodzeniem).

 

Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ!

 

fot. główne: Theresa Martel

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry